Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο μέτοχος  Αργύρης Ηλίας του Μιλτιάδη προέβη στις 10/08/2009 σε πώληση 2.537 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρία να μειώνεται κάτω από το 5%