Α. Ο Μέτοχος της εταιρείας μας κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος με την από 13/7/2007 επιστολή του μας γνωστοποίησε ότι στις 12/7/2007, λόγω άρσης ενεχυρίασης μετοχών του, το ποσοστό της συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. μεταβλήθηκε από 4,11% σε 14,37% ενώ η συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε η ίδια δηλ. 50,49%.

Β. H Tράπεζα Πειραιώς Α.Ε. με την από 13/7/2007 επιστολή της μας γνωστοποίησε ότι, στις 12/7/2007 λόγω άρσης ενεχύρου επί μετοχών της εταιρείας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε., το ποσοστό της συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας μας μεταβλήθηκε από 33,29% σε 23,03% ενώ η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε μηδενική.