Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ ανακοινώνει ότι κατά το χρονικό διάστημα 01.07.2005 έως 30.06.2006 δεν προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τη δυνατότητα που της είχε δοθεί με την από 30.06.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Ετσι η εταιρεία δεν κατέχει καμμία ίδια μετοχή.