Ο  Μέτοχος της εταιρείας μας  κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος με την από 10/2/2010 επιστολή του μας γνωστοποίησε ότι στις 10/2/2010, λόγω άρσης ενεχυρίασης μετοχών του,  το ποσοστό της συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. μεταβλήθηκε από 4,11%σε  14,83% ενώ η συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε η ίδια δηλ. 50,49%.