Σε εφαρμογή του άρθρου 275 § 9-δ του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε o φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2003, 2004 και 2005. Από τον Έλεγχο προέκυψαν φόροι καταβλητέοι συνολικού ποσού 393.604 ευρώ.