Στα πλαίσια του Ν.3340/2005 καθώς και του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12-07-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους μας ότι: Αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής μας εταιρία στην Ρουμανία KARAMOLEGOS BAKERY S.A. κατά 5.724.000 Ρουμανικά Λέι (1.590.000 ευρώ). Μετά την αύξηση αυτή το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της θυγατρικής θα ανέρχεται στο ποσό των 5.760.000 Ρουμανικών Λέι (1.600.000 ευρώ ) και το οποίο θα διαιρείται σε 5.760.000 μετοχές του 1 (ενός) Ρουμανικού Λέι η καθεμία. Το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» στη νέα θυγατρική ανέρχεται σε 80% (4.608.000 μετοχές του 1 Ρουμανικού Λέι). Σύμφωνα με την Ρουμανική Νομοθεσία, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μπορεί να καλυφθεί σε δύο δόσεις με ελάχιστη άμεση καταβολή το 30% της συνολικής αύξησης. ?Ετσι το 30% θα καταβληθεί άμεσα απ? όλους τους Μετόχους και το υπόλοιπο 70% σε χρόνο που θα αποφασισθεί αργότερα. Η ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει την αναλογία της στην πρώτη δόση της αύξησης αυτής, θα καταβάλει 381.600 ευρώ ( 1.373.760 Ρουμάνικα Λέι) . Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά οικοπέδου 15 στρεμμάτων, στο οποίο θα γίνει ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων. Τέλος, η δραστηριότητα της εν λόγω εταιρείας προβλέπεται να ξεκινήσει εντός του 2007.