ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ»

σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο  και το καταστατικό της εταιρείας,  καλεί  τους  κ.κ. Μέτοχους της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων -Εταιρικών και Ενοποιημένων-  που αφορούν στην  κλειόμενη χρήση 2008 (01.01.2008 – 31.12.2008)

2)  Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και της Επεξηγηματικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου – που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2008 (01.01.2008 – 31.12.2008)

3)  Λήψη απόφασης για την διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2008-31.12.2008 καθώς και του τρόπου και χρόνου διάθεσης αυτών.

4)  Απόφαση για απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη  αποζημίωσης  για τα πεπραγμένα  της  εταιρικής χρήσης 01.01.2008-31.12.2008.

5)  Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστών από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων)  για την τρέχουσα χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6)  Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7)  Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2008 και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για  την εταιρική  χρήση 1/1-31/12/2009.

8)  Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3692/2008.

9)  Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού

10)  Εγκρίσεις συμβάσεων εγγυήσεων, μισθώσεων και δανείων.

11)  Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

12)  Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.),  να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του χειριστή τους- και  να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (Θέση Τζήμα, Κορωπί Αττικής, τηλ. 210-6694200) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες  πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό  του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην «Ελληνικά Χρηματιστήρια Αθηνών Α.Ε.» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν  και  να παραλάβουν από την «Ελληνικά Χρηματιστήρια Αθηνών Α.Ε.» τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (Θέση Τζήμα, Κορωπί Αττικής, τηλ. 210-6694200) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες  πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  

Επίσης, εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν  σ αυτήν δι αντιπροσώπου τους πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Εταιρεία τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους. 

Κορωπί,  03  Ιουνίου 2009

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ