Ανακοινώνεται ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας που συνήλθε την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2006 και ώρα 14.00 στην έδρα της εταιρείας (Θέση Τζήμα, Κορωπί Αττικής) παρέστησαν 6 μέτοχοι κάτοχοι 6.989.392 μετοχών σε σύνολο μετοχών 9.742.920 οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 71,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν με το αντίστοιχο ποσοστό είναι:

 1. Εγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων -Εταιρικών και Ενοποιημένων- για τη χρήση 01.01.2005 – 31.12.2005, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που αφορούν αυτές τις Οικονομικές Καταστάσεις. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 6.989.392 σε σύνολο 6.989.392). 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 6.989.392 σε σύνολο 6.989.392). 3. Εγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους, Ευρώ 0,03 ανά μετοχή, εταιρικής χρήσεως 01/01/2005 – 31/12/2005. Το μέρισμα της χρήσεως 2005, που εγκρίθηκε, θα δικαιούνται οι μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών της εταιρείας, στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., της Παρασκευής 18 Αυγούστου 2006. Από την Δευτέρα 21 Αυγούστου 2006 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Το μέρισμα θα καταβάλεται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς από την Τρίτη 29 Αυγούστου 2006. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 6.989.392 σε σύνολο 6.989.392). 4. Εγκριση σχηματισμού από τα κέρδη χρήσης 2005 Ειδικού Φορολογημένου Αποθεματικού ύψους 435.028,96 ευρώ το οποίο αποτελεί κάλυψη τμήματος της ίδιας συμμετοχής στο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης Επιχειρηματικό Σχέδιο. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 6.989.392 σε σύνολο 6.989.392). 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 01/01/2006 – 31/12/2006, καθώς και για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ως άνω εταιρικής χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής τους. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 6.989.392 σε σύνολο 6.989.392). 6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 6.989.392 σε σύνολο 6.989.392). 7. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,για τη χρήση 2005 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 6.989.392 σε σύνολο 6.989.392)