«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ   Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20474/06/Β/89/42
Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194  00
 
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 02/10/2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία  παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 71,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 6.984.209 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου 9.742.920. Η  εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις  επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 
1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την έκδοση Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου ποσού μέχρι Ευρώ δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (2.300.000), εμπραγμάτως εξασφαλισμένου με εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης επί ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003,  με σκοπό την κάλυψη επενδυτικών αναγκών της Εταιρείας και την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και συμφωνίες, όπως λεπτομερώς αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης
2. Επιπρόσθετα, παρασχέθηκε σχετική  εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του εν λόγω Κοινού Ομολογιακού Δανείου.