Την έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και Εκθέσεων του Δ.Σ. της Εταιρίας καθώς και την διάθεση κερδών αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29.06.07 στην έδρα της Εταιρίας στο Κορωπί Αττικής. Σχετικά με την διανομή μερίσματος για την χρήση του 2006, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της Διοίκησης για καταβολή μερίσματος 0,01ευρώ ανά μετοχή . Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η 20.08.07 και δικαιούχοι είναι όσοι μέτοχοι εμφανίζονται στο μετοχολόγιο της Εταιρίας μετά το κλείσιμο του Χ.Α. στις 17.08.2007. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 28.08.2007 από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς.  Επίσης εγκρίθηκε η έκδοση, βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, εννεαετούς, κοινού Ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) έξι εκατομμυρίων Ευρώ (Euro 6.000.000,00).  Τέλος, δόθηκε η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προκειμένου να διαπραγματευτεί, αποφασίσει και υπογράψει τους ειδικότερους όρους εκδόσεως του Δανείου.