Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ  Α.Ε.  γνωστοποιεί το νέο Διοικητικό της Συμβούλιο, που εκλέχθηκε με την από 20/05/2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 25/05/2021  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ως ακολούθως :

 

  1. Εμμανουήλ Καραμολέγκος του Ηλία, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος),
  2. Κωνσταντίνος Δούκας του Σπυρίδωνος , Αντιπρόεδρος , (μη εκτελεστικό μέλος),
  3. Βασίλειος Ανδρικόπουλος του Φιλίππου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος),
  4. Μαρία Καραμολέγκου του Ηλία , μέλος ( εκτελεστικό μέλος ),
  5. Βασίλειος Ευαγγέλου του Σταύρου, μέλος ( μη εκτελεστικό ),
  6. Παύλος Κανελλόπουλος του Δημητρίου, μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό ),
  7. Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου, μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό),
  8. Άγγελος Παντουβάκης του Μιχαήλ, μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό ) και
  9. Αγγέλικα Γκούσκου του Αντωνίου, μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό ).

 

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής, αρχόμενη από την εκλογή του, και παρατεινόμενη σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, και πάντως όχι πέραν της εξαετίας.