Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλεί τους κ.κ. Μέτοχους της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων -Εταιρικών και Ενοποιημένων- για τη χρήση 01.01.2005 – 31.12.2005, οι οποίες  καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, με τη σχετική Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που αφορούν αυτές τις Οικονομικές Καταστάσεις.

2) Απόφαση για απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2005-31.12.2005.

3) Λήψη απόφασης για την διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2005-31.12.2005 καθώς και του τρόπου και χρόνου διάθεσης αυτών.

4) Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5) Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2005 και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1- 31/12/2006.

7) Εγκρίσεις συμβάσεων εγγυήσεων, μισθώσεων και δανείων.

8) Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

9) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

 Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να προβούν στις παρακάτω ενέργειες :

1) Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας ( Θέση Τζήμα, Κορωπί Αττικής, τηλ. 210-6694200) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2) Εαν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Aποθετήριο Αξιών, το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (Θέση Τζήμα, Κορωπί Αττικής, τηλ. 210-6694200) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σʼαυτήν διʼ αντιπροσώπου τους πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Εταιρεία τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροώπων τους.

 

Κορωπί, 30 Μαϊου 2006

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ