Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας καλεί τους κ.κ. Μέτοχους της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στα γραφεία της εταιρείας στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης 2003 ( από 1/1-31/12/2003) και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά της καταστάσεως Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1/2003-31/12/2003, του πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.  2) Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της πέμπτης (5ης) εταιρικής χρήσης 2003 ( από 1/1-31/12/2003) και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά της καταστάσεως Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1/2003 -31/12/2003 και του Προσαρτήματος μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.  3) Έγκριση διαθέσεως των καθαρών κερδών χρήσεως 2003 και της καταβολής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.  4) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης ( από 1/1/2003 -31/12/2003).  5) Εκλογή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.  6) Χορήγηση αδείας,σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διεύθυνση της θυγατρικής εταιρείας «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ» ΑΒΕΕ  7) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2003 και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2004.  8) Δέσμευση κονδυλίου από τα ίδια κεφάλαια για χρήση σύμφωνα με το Ν.2601/1998 (άρθρ.3, παρ.1, υποπερίπτωση 17&18) ποσού ευρώ 1.125.000 για κάλυψη ιδίας συμμετοχής στην επιχορηγούμενη από τον παραπάνω νόμο επένδυση.  9) Εγκρίσεις συμβάσεων εγγυήσεων, μισθώσεων και δανείων.  10) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.  Στην Συνέλευση δικαιούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας , να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει το Κ.Α.Α. , στα γραφεία της Εταιρείας στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία, για τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κορωπί, 31 Μαϊου 2004