Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο και μετά την από 4.11.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Νοεμβρίου 2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 14: 30 στα γραφεία της εταιρείας στη Θέση Τζήμα στο Κορω-πί Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέμα ημερησίας διάταξης:

 
– Παροχή άδειας προς την αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Μαρία Καρα-μολέγκου, να ενεργεί κατ επάγγελμα πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος σε εταιρεία που επιδιώκει τέτοιους σκοπούς (σύμφωνα με άρθρο 28 του καταστατικού και του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

 Στην Συνέλευση δικαιούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρεί-ας, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφεί-λουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους, στον οποίο είναι καταχω-ρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων [ΣΑΤ] ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν να προσκομί-σουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών που εκδίδει το ΚΑΑ στα γραφεία της Εταιρείας στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα, πέντε [5] τουλάχιστον ημέρες πριν από την παρακάτω οριζόμενη ημερο-μηνία, για τη σύγκλιση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.  Κορωπί, 4 Νοεμβρίου 2004 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ