«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»
AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83386102000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 13.09.2018 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 5 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού ευρώ μέχρι τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (€ 3.800.000,00) εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003.
2) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου
3) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 5 Οκτωβρίου 2018 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (η οποία είναι ο «φορέας» κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας μας) κατά την ημερομηνία της Κυριακής 30 Σεπτεμβρίου 2018 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να προσκομίσουν σχετική ως άνω βεβαίωση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» περί της μετοχικής τους ιδιότητας, την οποία και θα πρέπει να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (Θέση Τζήμα, Κορωπί Αττικής, τηλ. 210-6694200) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω αναφερόμενη Ημερομηνία Καταγραφής. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», η δε ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερες του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο (άρθρο 28α παρ. 1και 2 του κ.ν. 2190/1920).

Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, είτε δι’ αλληλογραφίας, καθώς και η δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα καθώς τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται από το καταστατικό της Εταιρείας.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους:
α. Σε έγχαρτη μορφή στη Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Θέση «Τζήμα» Κορωπί Αττικής, τηλ.: 210-6694200), και
β. Σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.karamolegos-bkr.gr).

Το ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην Εταιρεία, στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο (α) διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου, σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920)

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:
α. Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
β. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
γ. Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
δ. Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και γ’.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και όχι ηλεκτρονικά, καθόσον δεν προβλέπεται από το καταστατικό της Εταιρείας, και κοινοποιείται με τον ίδιο τύπο τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν, σύμφωνα με το άρθρο 39 του κ.ν. 2190/1920:
(α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την Πέμπτη, 20ή Σεπτεμβρίου 2018, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
(β) τη διάθεση στους μετόχους από το Διοικητικό Συμβούλιο έως το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018, σχεδίων αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018.
2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία έως το Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018, την παροχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
3. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, έως το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018, την παροχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.karamolegos-bkr.gr).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Θέση «Τζήμα», Κορωπί Αττικής, τηλ.: 210-6694200), απ’ όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Επίσης, όλα τα ανωτέρω έγγραφα, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.karamolegos-bkr.gr).

Κορωπί, 13η Σεπτεμβρίου 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ