ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.
AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83386102000
Θέση Τζήμα, Κορωπί

Τ.Κ. 194 00

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 83386102000), στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 90,99% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 8.662.981 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου μετοχικού κεφαλαίου 9.742.920 ( αφαιρουμένων των Ίδιων Μετοχών της Εταιρείας 221.940).

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 01.01.2020–31.12.2020 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Eλεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
 2. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων τη διανομή κερδών για τη χρήση 2020 συνολικού ποσού 100.000€.
 3. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2020–31.12.2020.
 4. Εξέλεξε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων τον ορκωτό ελεγκτή Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο του Ιωάννη, ως τακτικό ελεγκτή, και αναπληρωματικό ελεγκτή τον Θεόδωρο Δεληγιάννη του Δημητρίου, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» για το έλεγχο της χρήσης 01.01.2021–31.12.2021 και καθόρισε την αμοιβή αυτών.
 5. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων την χορήγηση αδείας, κατ΄ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών.

 

 1. Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017 στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την οποία η Γενική Συνέλευση επισκόπησε χωρίς παρατηρήσεις ή σχόλια.
 2. Ενέκρινε χωρίς τροποποιήσεις κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 1.1.2020-31.12.2020).
 3. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων για την εταιρική χρήση 01.01.2020–31.12.2020, τις αμοιβές ή αποζημιώσεις των ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τις αμοιβές ή αποζημιώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κου Εμμανουήλ Καραμολέγκου και τις αμοιβές ή αποζημιώσεις της Αντιπροέδρου, κας Μαρίας Καραμολέγκου. Επίσης προενέκρινε, για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων τις αμοιβές ή αποζημιώσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Απόστολου Παπαδόπουλου, Παύλου Κανελλόπουλου και Άγγελου Παντουβάκη για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. και τις αμοιβές ή αποζημιώσεις για κάθε Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επίσης, προενέκρινε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 αμοιβές ή αποζημιώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κου Εμμανουήλ Καραμολέγκου και τις αμοιβές ή αποζημιώσεις της Αντιπροέδρου, κας Μαρίας Καραμολέγκου.
 4. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ. κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκου του Ηλία (εκτελεστικού μέλους), Μαρίας Καραμολέγκου του Ηλία (εκτελεστικού μέλος), Βασίλειου Ευαγγέλου του Σταύρου (εκτελεστικού μέλος), Κωνσταντίνου Δούκα του Σπυρίδωνος (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους), Απόστολου Παπαδόπουλου του Κωνσταντίνου (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους), Άγγελου Παντουβάκη του Μιχαήλ (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους), Παύλου Κανελλόπουλου του Δημητρίου (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, Βασιλείου Ανδρικόπουλου του Φιλίππου (εκτελεστικού μέλους) και Αγγέλικας Γκούσκου του Αντωνίου (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους).
 5. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων την επικαιροποιημένη από Απριλίου 2021 Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110, παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
 6. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων την από Απριλίου 2021 Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
 7. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 81,12% των παρισταμένων μετόχων ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  ανεξάρτητα στην πλειοψηφία τους.
 8. Τέλος, έγινε αναλυτική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα για τα οποία συγκλήθηκε και αποφάσισε κατά το προηγούμενο έτος, 01.01.2020-31.12.2020.