Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, της 30/06/2005, αποφάσισε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή, από τα κέρδη της χρήσεως 2004. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 29/07/2005. Από την 30/7/2005 οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω μερίσματος. Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των μετόχων, η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται από όλα τα καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ από 26/08/2005 έως 28/02/2006. Μετά την προθεσμία αυτή, το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στο Κορωπί, Θέση Τζήμα, Τ. Κ .194 00, τηλ. 210 6694200. Για την είσπραξη του μερίσματος είναι απαραίτητο οι κ.κ. Μέτοχοι να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον ΑΦΜ και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο, εφ΄ όσον προσκομίζεται εκτός των ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρχή. Παρακαλούνται οι κ.κ. χειριστές, Χρηματιστηριακές, Τράπεζες καθώς και οι Θεσμικοί Επενδυτές να απευθύνονται στη Διεύθυνση Θεματοφυλακής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ, Τμήμα Αναδοχής Εταιρικών Πράξεων, κ. Δ. Γαλανόπουλος, τηλ. 210 3357182, Σανταρόζα 5, 105 64 Αθήνα.

 Κορωπί, 21 Ιουλίου 2005