Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α’ 6μήνου 2019

Η εταιρεία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2019 – 30/6/2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.karamolegos-bkr.gr την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.