Επισυνάπτεται η από 17.3.2022 αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρείας «ΕΜ. ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία καταρτίστηκε δυνάμει του άρθρου 15, παρ. 1 του Ν. 3461/2006, μετά της Εκθέσεως του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» η οποία καταρτίσθηκε για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 3461/2006, η οποία υπόκειται σε υποχρεωτική δημοσίευση, κατ’ άρθρο 16, παρ. 1 του ίδιου ως άνω νόμου, τόσο στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου όσο και στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χρηματιστηρίου.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜ.ΚΑΡ.ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ_17.3.2022_

 

Euroxx_Έκθεση Χρηματοοικονομικού Συμβούλου_Προαιρετική ΔΠ ΚΜΟΛ15032022