ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.
AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83386102000
Θέση Τζήμα, Κορωπί
Τ.Κ. 194 00

Την Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2021 και ώρα 15.00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας, θέση Τζήμα, Κορωπί Αττικής, η 51η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»).

Παρέστησαν νόμιμα δύο (2) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων, κατέχοντες 6.813.691 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 9.742.920 μετοχών και ψήφων, ήτοι μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 69,93% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας :

Για το 1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης, ενέκρινε με ομοφωνία όλων των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 6.813.691 ψήφους, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με πενταετή (5 έτη) θητεία, το οποίο θα απαρτίζεται από τους κ.κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκο, Κωνσταντίνο Δούκα, Βασίλειο Ανδρικόπουλο, Βασίλειο Ευαγγέλου, Αγγέλικα Γκούσκου, Κυριάκο Ριρή και Ανδρέα Κουτούπη. Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ομοφωνία όλων των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 6.813.691 ψήφους, όπως οριστούν οι κ.κ. Κυριάκος Ριρής, Ανδρέας Κουτούπης και Αγγέλικα Γκούσκου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020.

Για το 2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης ενέκρινε με ομοφωνία όλων των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 6.813.691 ψήφους, την ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, των 221.940 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ η καθεμία, οι οποίες αποκτήθηκαν από την Εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα από 07/09/2016 έως και την 26/06/2018, σε εκτέλεση της από 22.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με σκοπό την ακύρωσή τους, στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ας Ιουνίου 2016, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (88.776,00 ευρώ), το οποίο προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των προς ακύρωση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα παραπάνω, επί την ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας (ήτοι 221.940 μετοχές x 0,40 ευρώ) και τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.

Για το 3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης ενέκρινε με ομοφωνία όλων των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 6.813.691 ψήφους, την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 34 του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε, μεταξύ άλλων, να συνάδει με τις νέες διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης του Ν. 4706/2020. Επίσης αποφάσισε με ομοφωνία όλων των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 6.813.691 ψήφους, όπως εξουσιοδοτηθεί ο κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος του Ηλία, ώστε να προβεί σε όλες εκ του νόμου απαραίτητες ενέργειες για την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, και στην υποβολή αυτού στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Για το 4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης ενέκρινε με ομοφωνία όλων των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 6.813.691 ψήφους, την από Ιουλίου 2021 επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, κατ’ άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

ΚΟΡΩΠΙ, 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021