ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 52)

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»

ΤΗΣ 23ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 083386102000

 

 

Στο Κορωπί Αττικής, σήμερα, την 23η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ, στο Κορωπί Αττικής, στα γραφεία της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») που βρίσκονται στη θέση Τζήμα του Δήμου Κρωπίας, συνήλθαν, χωρίς πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθόσον είχε εξασφαλισθεί εκ των προτέρων η παρουσία όλων των μετόχων της Εταιρίας σε αυτή, σε Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι  μέτοχοι  της Εταιρείας,  για να συζητήσουν και λάβουν  αποφάσεις σχετικά με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:

Διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και  υποβολή της σχετικής αίτησης διαγραφής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει – Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

 

Με την έναρξη της συνεδρίασης της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  της Εταιρείας, κος Εμμανουήλ Καραμολέγκος του Ηλία, προεδρεύει προσωρινά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Kαταστατικού της Εταιρείας και ορίζει προσωρινή γραμματέα-ψηφολέκτη την κα Φωτεινή Λαδά.

 

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαπίστωσε ότι στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης παρίσταται το σύνολο των μετόχων της Εταιρείας ως εξής:

 

Πίνακας των Μετόχων της Εταιρείας που συμμετέχουν στην

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της  23ης Ιουνίου 2022

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.

ΨΗΦΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. «ΕΜ. ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», θέση Τζήμα, Κορωπί Εμμανουήλ Καραμολέγκος      2.543.529 2.543.529 26,71%
2. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, οδός Ποσειδώνος, αρ. 11, Πεντέλη ______ 6.121.721 6.121.721 64,30%
3. ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΑΡΡΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, οδός Ποσειδώνος, αρ. 11, Πεντέλη _____ 163.760 163.760 1,72%
4. «HOLDWAY LIMITED», Κρήτης 32, Λεμεσός Κύπρου Πέτρος Θάνος 691.970 691.970 7,27%
  ΣΥΝΟΛΟ   9.520.980 9.520.980 100,00%

 

Ειδικότερα, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό αρχείο μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 21.6.2022 που ελήφθη μέσω της «ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.» καθώς και σύμφωνα με τις από 22.6.2022 σχετικές επιστολές του Προϊσταμένου Τμήματος Υπηρεσιών Λογαριασμών και Μητρώου της «ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.», η «ΕΜ.ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» έχει την κυριότητα 2.543.529 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,40€ εκάστη, εκδόσεως της Εταιρείας, ο κος Εμμανουήλ Καραμολέγκος έχει την κυριότητα  6.121.721 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,40€ εκάστη, εκδόσεως της Εταιρείας, η κα Ολυμπία Σάρρου έχει την κυριότητα 163.760 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,40€ εκάστη, εκδόσεως της Εταιρείας και η «HOLDWAY LIMITED» έχει την κυριότητα 691.970 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,40 € εκάστη, εκδόσεως της Εταιρείας. Οι προαναφερόμενες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές των μετόχων αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και επικυρώνεται η συμμετοχή και το δικαίωμα ψήφου των μετόχων.

 

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι οι  στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή νομίμως εκπροσωπούνται  όλοι οι  μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν 9.520.980 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι το σύνολο (100%) των μετοχών και ψήφων και εκπροσωπούν ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι στη Συνέλευση εκπροσωπείται το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου και επομένως, αυτή συνεδριάζει και λαμβάνει απόφαση νόμιμα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι οι τυπικές προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας για τη σύγκληση και πραγματοποίηση της συνεδρίασης της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δεν έχουν τηρηθεί εν προκειμένω, λόγω της παρουσίας και συμμετοχής στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση όλων των μετόχων της Εταιρείας, εκπροσωπώντας το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, υφίσταται η νόμιμη απαρτία, ενώ παράλληλα κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση), σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 121, παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και βεβαιώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί νομίμως να πραγματοποιηθεί και να λάβει αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και γραμματέα αυτής. Προτείνεται να αναλάβει καθήκοντα οριστικού Προέδρου της Συνέλευσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας, κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος και ως οριστικός γραμματέας προτείνεται να παραμείνει η κα Φωτεινή Λαδά η οποία θα ασκήσει και καθήκοντα ψηφολέκτη.

Στη συνέχεια, οι παριστάμενοι/εκπροσωπούμενοι μέτοχοι  εξέλεξαν ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κο. Εμμανουήλ Καραμολέγκο και ως Γραμματέα – ψηφολέκτη την κα Φωτεινή Λαδά,  οι οποίοι ανέλαβαν τα καθήκοντά τους.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως και τη συζήτηση επί  του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, η δε Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του μοναδικού θέματος  ημερησίας διάταξης.

 

Θέμα ΜΟΝΟ: Διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και υποβολή της σχετικής αίτησης διαγραφής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει. – Παροχή εξουσιοδοτήσεων

 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όπως, μετά την απόκτηση από την «ΕΜ. ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 622.829 μετοχών της Εταιρείας από την 7.1.2022 (Ημερομηνία Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης) έως σήμερα, εγκρίνει τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, ήτοι 9.520.980 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,22 ευρώ εκάστης και όπως υποβληθεί προς τούτο η σχετική αίτηση διαγραφής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει.

 

Στη συνέχεια, οι μέτοχοι, ενέκριναν ομόφωνα και με το σύνολο των ψήφων τους τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκο του Ηλία, κάτοικο Πεντέλης, οδός Ποσειδώνος, αρ. 11, με ΑΔΤ Π 273631/1990, ΑΦΜ 028589020, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, όπως καταρτίσει, υπογράψει και υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη σχετική αίτηση διαγραφής από το Χρηματιστήριο Αθηνών των 9.520.980 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371.2005, όπως ισχύει, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο και να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία που απαιτείται ή είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση,   ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ευχαρίστησε τους μετόχους για τη συμμετοχή τους στη Συνέλευση   κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, της οποίας τα πρακτικά υπογράφονται ως ακολούθως.

 

Αθήνα, 23η Ιουνίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
_________________ 

Εμμανουήλ Καραμολέγκος 

  _________________ 

Φωτεινή Λαδά