Πραγματοποιήθηκε σήμερα 27/06/2008 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 73,96% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ήτοι 7.261.021 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου 9.742.920, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1.       Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  ( εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 01/01/2007-31/12/2007)

 
2.       Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί της Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση της Ορκωτής Ελέγκτριας.

 
3.       Ενέκρινε ομόφωνα την διανομή των κερδών και την πληρωμή μερίσματος  0,01EUR ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η  19/08/2008 και δικαιούχοι είναι όσοι μέτοχοι εμφανίζονται στο μετοχολόγιο της Εταιρείας μετά το κλείσιμο του Χ.Α. στις 19/08/2008. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 26/08/2008.

 
4.       Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2007 – 31/12/2007.

 
5.       Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την ελεγκτική εταιρεία  «BAKER TILLY HELLAS A.E» και ειδικότερα τον ελεγκτή Γεώργιο Νανούρη του Βασιλείου ως τακτικό ελεγκτή και αναπληρωματικό τον Αθανάσιο Ροϊλο του Ανδρέα για το έλεγχο της χρήσης 01/01/2008 – 31/12/2008.

 
6.       Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί  την χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών εντός ή εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

 
7.       Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2007-31/12/2007 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2008-31/12/2008

 
8.       Ενέκρινε την έκδοση, βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του ν.3156/2003 κοινού Ομολογιακού Δανείου, ποσού τριάντα εκατομμυρίων EUR ( 30.000.000,00). Δόθηκε η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προκειμένου να διαπραγματευθεί, αποφασίσει και υπογράψει τους ειδικότερους όρους εκδόσεως του Δανείου.

 
9.       Εξέλεξε  ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο. του οποίου η θητεία ορίζεται από 27.06.2008 μέχρι 27.06.2013

 

10.    Ενέκρινε τον ορισμό ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

 

 11.    Ενέκρινε  ομόφωνα την τροποποίηση, συμπλήρωση, αναρίθμηση και κατάργηση των διατάξεων του καταστατικού με σκοπό την προσαρμογή του στο ν. 3604/2007 και την γενικότερη  βελτίωση της λειτουργικότητας του.