ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021

Η Εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021:

Αποτελέσματα Έτους 2020 :  Δημοσίευση Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (ΤΓΣ) : Πέμπτη 20 Μαΐου 2021

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2020 (*) : Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος ( record date *) : Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021

Έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2020 (*) : Τρίτη 22 Ιουνίου 2021

Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2021 : Δημοσίευση Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του οικονομικού έτους 2020.

(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι ανωτέρω σχετικές ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή μερίσματος θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Επισημαίνεται, ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.karamolegos-bkr.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).