Γνωστοποιείται στο επενδυτικό κοινό ότι την 23.06.2022 και ώρα  11 π.µ., συνήλθε σε αυτόκλητη, καθολική, έκτακτη Γενική Συνέλευση η εταιρεία µε την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής, η «Εταιρεία») στην έδρα της Εταιρείας, µε μοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης τη διαγραφή των µετοχών της Εταιρείας από το Χρηµατιστήριο Αθηνών και την υποβολή σχετικού αιτήµατος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 17 παρ. 5 Ν. 3371/2005.

Ειδικότερα στη Γενική Συνέλευση συµµετείχαν όλοι οι µέτοχοι της Εταιρείας, ήτοι η ΕΜ.ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., ο κος Εμμανουήλ Καραμολέγκος, η κα Ολυμπία Σάρρου και η εταιρεία με την επωνυμία «HOLDWAY LIMITED», εκπροσωπούντες 9.520.980 µετοχές µε ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση οµόφωνα αποφάσισε τη διαγραφή του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας, ήτοι σε 9.520.980 µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,40 έκαστης και την υποβολή σχετικού αιτήµατος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 17 παρ. 5 Ν. 3371/2005.

Ταυτόχρονα, δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την υποβολή του σχετικού αιτήµατος.

Προς εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, υπεβλήθη  σήμερα ( 27.06.2022) προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αίτημα διαγραφής.